ISO 9001 och ISO 14001 certifieringar

Den 24.10.2014 beviljades Korpinen av certifieringsorganet Lloyds Register Quality Assurance ett kvalitetssystemscertifikat i enlighet med standarden ISO 9001: 2008 samt ett miljöcertifikat i enlighet med standarden ISO 14001:2004.

Vår kvalitetspolicy

Vår viktigaste målsättning är att svara mot kundernas behov och förväntningar genom att erbjuda en lösning som passar kundbehoven. Människors välmående är den centrala målsättningen med vår affärsverksamhet. Genom att identifiera våra kunders behov och förväntningar möjliggör vi framgång för vår affärsverksamhet. 

I vår verksamhet följer vi etiska principer, gällande regler och vårt företags värderingar. Den grundläggande förutsättningen för all vår verksamhet är kunnig och motiverad personal. Vi följer upp och mäter verksamhetens kvalitet och förbinder oss till att kontinuerligt utveckla verksamheten. Kvalitet är vår gemensamma angelägenhet och en viktig framgångsfaktor. Kvalitetspolicyn är något vi förbinder oss vid inför våra kunder och andra intressentgrupper.

Vår miljöpolicy

Vår målsättning är att för våra kunder producera produkter och tjänster som förenar lönsamhet, kundnöjdhet, kvalitet, säkerhet och miljöns välstånd.

För att uppnå våra miljömål följer vi den miljölagstiftning som gäller för vår verksamhet. Vi utvärderar de miljörisker som är förknippade med vår verksamhet och strävar efter att eliminera dem. Vi strävar efter att minska de skadliga miljöverkningarna av vår verksamhet genom att utveckla våra tillvägagångssätt. Vi instruerar vår personal i ansvarsfullhet i miljöfrågor genom utbildningar och handledning. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt sätt att sköta miljöfrågor. Vi samarbetar även med våra leverantörer så att även de ska beakta miljöfrågor i sin egen verksamhet.

Våra etiska principer

Vi framhäver socialt, ekonomiskt, ekologiskt och etiskt ansvarstagande samt rättvisa i våra relationer till vår personal, våra partner, kunder, myndigheter och andra intressentgrupper. De centrala intressentgruppernas förtroende för vårt företag har en stor betydelse för vår affärsverksamhet.