Yleiset tilaus- ja toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan Väinö Korpinen Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) väliseen kauppaan, elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.  

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen tai sopimuksen yhteyteen (”Sopimus”). Toimitusehdot ovat maksutta nähtävillä Myyjän verkkosivuilla osoitteessa www.korpinen.com ja Myyjän toimipaikassa.  

Voimassaolo 

Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot verkkosivuillaan. Tilauksiin sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.  

Hinnat 

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa tai muita veroja ja maksuja. Verot ja maksut lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.  

Toimituslisät (alv. 0 %): 

  • pientilauslisä 50 € alle 100 € toimituksiin
  • noutotilauslisä 6 €
  • vahvistussoitto asiakkaalle ennen toimitusta 5 €
  • täsmäkuljetus tiettynä ajankohtana 40 €
  • erikoiskeräilyt erillisellä tarjouksella
  • varastointi toimitusaikasiirron vuoksi erillisellä tarjouksella

Tilaus 

Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle. Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen toimituspäivän.  

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin kirjallisesti sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Vantaalla (Ex Works, Incoterms 2010). Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.  

Mikäli Myyjä ei kykene toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Myyjästä johtuvista syistä myöhästyvän tilauksen aiheuttaessa olennaista haittaa Ostajalle, on ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta, jos viivästys on enemmän kuin kuusikymmentä (60) päivää. Ellei Ostaja peru tilausta ilmoittamalla tästä kirjallisesti Myyjälle, toimitus siirtyy seuraavaan mahdolliseen ajankohtaan. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.  

Toimituksen tarkastaminen ja hyväksyminen 

Virheellisistä toimituksista tai tuotereklamaatioista on ilmoitettava Väinö Korpinen Oy:n asiakaspalveluun ([email protected]) viipymättä, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa ja rahtivaurioiden osalta viimeistään kolmen (3) vuorokauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Rahtiyhtiöllä, tai Myyjälläkään, ei ole korvausvelvollisuutta, mikäli ilmoitusta ei ole tehty ajoissa. 

Ostajan tulee toimituksen vastaanoton yhteydessä tarkastaa, että toimitus sisältää oikean määrän ja oikeita tuotteita ja ettei tuotteissa ole näkyviä vaurioita. Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei Myyjä ole edellä mainitun ajan kuluessa toimituksesta vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen virheellisyys. Mikäli Ostaja on reklamoinut Myyjälle mainitun ajan kuluessa ja toimituksen virheellisyys johtuu Myyjän vastuulla olevasta seikasta, Myyjä harkintansa mukaan joko korjaa toimituksen virheellisyyden kohtuullisen ajan kuluessa tai hyvittää Ostajan maksaman kauppahinnan siltä osin kuin toimitus on ollut virheellinen. Myyjällä ei ole muuta vastuuta toimituksen virheellisyyden johdosta.  

Tuotepalautukset 

Tuotteita voi palauttaa vain jos syy on Myyjän toimitusvirhe tai virheellinen tuote, jolloin palautus on veloitukseton. Palautusta varten asiakaspalvelu antaa palautusnumeron, jota ilman palautusta ei voi tehdä. Palautuksen tulee tapahtua  kahden (2) viikon kuluessa palautusnumeron päiväyksestä tai se raukeaa. Palautettavien tuotteiden tulee olla vahingoittumattomia ja virheettömissä alkuperäisissä pakkauksissaan. Tilaus- ja poistotuotteilla ei ole palautusoikeutta. 

Kauppahinta 

Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) ennakkoon kokonaisuudessaan. Mikäli asiakas on hyväksytty luottoasiakkaaksi, on kauppahinta ja mahdolliset toimitus-, ym. kulut maksettava neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin kirjallisesti ilmoittanut. Myyjä päättää luottoasiakkuudesta oman harkintansa mukaan. Luottoasiakkuus edellyttää muun muassa sitä, että Ostajan luottokelpoisuus ja maksuhistoria ovat Myyjän näkemyksen mukaan hyväksyttävällä tasolla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että edellytyksenä on Myyjän käyttämän luottovakuuttajan tekemä myönteinen luottopäätös ja että Ostajalla ei ole aikaisempia maksuviivästyksiä Myyjää kohtaan. Luottoasiakkuus on voimassa vain tilaus kerrallaan. Laskun päiväys on aikaisintaan tuotteen lähetyspäivä. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille. Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle velan eräpäivästä maksupäivään vuotuista viivästyskorkoa, jonka määrä on kahdeksan prosenttia (8 %) yli Euroopan Keskuspankin kulloinkin vahvistaman viitekoron. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut. Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta ja muista ylimääräisistä kustannuksista. Mikäli Ostaja viivästyy kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle, kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.  

Omistusoikeus 

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet. Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy, kun tuote on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.  

Takuu 

Myyjä vastaa takuuaikana tuotteessa ilmenevistä valmistus- ja materiaalivirheistä. Takuuaika alkaa tuotteen toimitusehdon mukaan määräytyvästä toimituspäivästä, ellei toisin ole erikseen sovittu Ostajan kanssa kirjallisesti. Myyjä vastaa virheestä ainoastaan, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sovituissa käyttöolosuhteissa.  

Myyjä ei vastaa tuotteen virheestä tai vikaantumisesta joka on aiheutunut:
a) asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tai muusta Ostajan laiminlyönnistä;
b) odottamattomasta ja ennakoimattomasta syystä tai tapahtumasta, kuten ilkivallasta, onnettomuudesta, luonnonvoimista tai eläinten toimesta;
c) sähkönsyöttöolosuhteista, kuten ylijännitteestä, jännitepiikistä, soveltumattomista ohjausjärjestelmistä, muista häiriöitä aiheuttavista laitteista; tai
d) normaalista kulumisesta.

Myyjällä ei ole vastuuta, mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia. Virheen ilmaantuessa Ostajan on ilmoitettava Myyjälle viipymättä ja toimitettava viallinen tuote Myyjän valtuutettuun huoltoon.  

Milloin Myyjä vastaa tuotteen virheellisyydestä yllä mainitun mukaisesti, Myyjä valintansa mukaisesti joko:  
a) kohtuullisessa ajassa korjaa virheen ja toimittaa korjatun tuotteen Ostajalle;
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uuden vastaavan tuotteen; tai
c) korvaa Ostajalle Ostajan tuotteesta maksaman kauppahinnan, kun on vastaanottanut viallisen tuotteen.

Myyjä vastaa viallisten tuotteiden kuljetuskustannuksista. Myyjä ei vastaa viallisten tuotteiden purkamisesta tai uusien tuotteiden asennuksesta johtuvista kuluista.